تبلیغ در کنار صفحه

در صورت خرید این تبلیغ ،آگهی تبلیغاتی شما در کنار صفحه (سمت راست) قرار خواهد گرفت .از ویژگی های مهم این تبلیغ نمایش آگهی های شما در تمامی صفحات وبسایت میباشد.